Books

УДК 615.015.8:616-089.8
ББК 54.5

Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність в хірургії: Монографія / Салманов А.Г., Марієвський В.Ф., Бойко В.В., Іоффе І.В., Тарабан І.А. – Х.:НТМТ. – 2012. – 456 с. ISBN 978-617-578-092-3

 

У книзі представлені сучасні дані про стан антибіотикорезистентності основних збудників хірургічних інфекцій в Україні. Розглядається проблеми появи та поширення антибіотикорезистентності в хірургічних стаціонарах та його рушійні сили.

Показано роль біоцидів на розвиток антибіотикорезистентності. На підставі аналізу сучасної епідемічної ситуації у світі та в України щодо хірургічних інфекцій, а також антибіотикорезистентності їх основних збудників, автори пропонують пріоритетні шляхи боротьби з нозокоміальними гнійно-запальними інфекціями. Пропонується розробку принципів раціонального використання антимікробних препаратів та впровадження в лікарняних закладах Програм Інфекційного контролю з метою ефективної боротьби з хірургічними інфекціями. Особлива увага приділена питанням, стосовно яких інформація у науковій літературі є обмеженою, або взагалі відсутня, які потребують додаткових досліджень.

Монографія містить важливу наукову та практичну інформацію і представлятиме інтерес для епідеміологів, бактеріологів, хірургів, інфекціоністів, організаторів закладів охорони здоров’я, студентів вищих медичних закладів ІІІ та ІV рівня акредитації.

 

 

УДК 616-036.22+616.94:617.55
ББК 55.1

Салманов А.Г. Інфекційний контроль в хірургії: Монографія / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський. – К. : Ніка-Центр. – 2011. – 272 с. ISBN 978-966-521-603-2

 

 

У книзі представлені сучасні дані про епідеміологічні особливості інфекцій в області хірургічного втручання. Розглядається проблеми еволюції епідемічного процесу післяопераційних інфекцій в хірургічних стаціонарах та його рушійні сили. На підставі аналізу сучасної епідемічної ситуації, поширення у стаціонарах збудників гнійно-запальних інфекцій автори пропонують пріоритетні шляхи розвитку і удосконалення інформаційної, аналітично-діагностичної та організаційно-виконавчої підсистем епідеміологічного нагляду за інфекціями в області хірургічного втручання. Пропонується організація епідеміологічного нагляду на державному(національному) та лікарняному рівнях. В умовах хірургічного стаціонару епідеміологічний нагляд передбачає створення сучасної системи Інфекційного контролю, яка дозволить підвищити ефективність заходів, спрямованих на боротьбу з післяопераційними гнійно-запальними інфекціями.

Монографія містить важливу наукову та практичну інформацію і представлятиме інтерес для епідеміологів, бактеріологів, хірургів, інфекціоністів, організаторів закладів охорони здоров’я, студентів вищих медичних закладів ІІІ та ІV рівня акредитації.

 

 

УДК 61:311(075.8)
ББК 52.81

Медична статистика в госпітальній епідеміології: Навч. посіб. / Салманов А.Г., Морозова Н.С., Салманов Е.А. – Х.: НТМТ. 2012. – 186 с. ISBN 978-617-578-093-0

 

 

У навчальному посібнику висвітлено основні питання медичної статистики, що використовується в госпітальній епідеміології, зокрема методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описано методи вибіркових досліджень, взаємозв’язків, епідеміологічного аналізу, а також методи групувань, середніх, абсолютних і відносних показників, рядів динаміки. У доступній формі наведено приклади використання цих методів, тести самоконтролю.

Пропонується у якості навчального посібника для практичних занять слухачів курсів тематичного удосконалення у системі післядипломної освіти. Він буде корисним також як для спеціалістів та викладачів з госпітальної епідеміології (інфекційного контролю), так і студентів вищих навчальних закладів медичного профілю І-ІV рівня акредитації.

 

 

УДК 617-089-06+614.21:616.9-022.369+619.4
ББК 55.1

Салманов А.Г., Салманов, Е.А., Салманов Р.А. Визначення термінів у галузі охорони здоров’я / А. Г. Салманов, Е. А. Салманов, Р. А. Салманов.– Х.: НТМТ. – 2014. – 544 с. ISBN 978-966-8311-65-9

 

У книзі представлено понад 3000 визначення термінів та понять, які застосовуються у галузі охорони здоров’я, широко використовуються у законодавстві України, постановах Кабінету Міністрів України, Національних стандартах (ДСТУ), державних санітарних правилах та нормах (ДСанПіН, ДСН, ДСП), державних будівельних нормах(ДБН), інших нормативно-правових актах(настановах, інструкціях тощо) Міністерства охорони здоров’я України, а також Директивах(у тому числі Регламентах та Постановах) Європейського Парламенту та Європейської Ради.

Книга містить важливу науково-практичну інформацію і представлятиме інтерес для юристів, метрологів, лікарів різних спеціальностей, бактеріологів, фармакологів, організаторів закладів охорони здоров’я, а також викладачів та студентів вищих медичних закладів І-ІV рівня акредитації.

 

 

УДК 616 – 036.22.001.893:616.98/.616-089+615.015.8
ББК 52.81

Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних інфекцій: Монографія / А.Г. Салманов. – Х.:НТМТ. – 2013. – 496 с. ISBN 978-617-578-137-1.

 

 

У книзі представлені  сучасні  дані  про  епідеміологічні  особливості  післяопераційних гнійно-запальних інфекцій в хірургічних стаціонарах України. Розглядається проблеми появи та поширення у хірургічних  стаціонарах  резистентних до дії антимікробних препаратів мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань. На підставі власних досліджень та даних наукової літератури, автором вирішено актуальну проблему – розроблено нові підходи щодо профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів.

Монографія містить важливу наукову та практичну інформацію і представлятиме інтерес для хірургів, інфекціоністів, фармацевтів, епідеміологів, бактеріологів, спеціалістів з інфекційного контролю, організаторів закладів охорони здоров’я, студентів вищих медичних закладів ІІ – ІV рівня акредитації.

 

 

УДК 617-089-06+614.21:616.9-022.369+619.4
ББК 55.1

Салманов А.Г. Стандарты инфекционного контроля: Монографія / А.Г. Салманов.– Х.: «НТМТ». – 2014. – 560 с. ISBN 978-617-578-179-1.

 

 

В книге рассматривается вопросы, связанные с разработкой и внедрением в медицинских учреждениях эффективной системы инфекционного контроля. Даны рекомендации по профилактике внутрибольничных инфекций, показаны эпидемиологически безопасные стандарты и алгоритмы медицинской помощи, которые основаны на принципах доказательной медицины. Предлагается модель организационно-функциональной структуры системы инфекционного контроля, которая может быть внедрена в медицинских учреждениях, независимо от форм собственности и подчиненности субъекта хозяйственной деятельности.

Книга содержит важную научно-практическую информацию по организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях и предназначена для специалистов инфекционного контроля, госпитальных эпидемиологов, врачей разных специальностей, микробиологов, клинических фармакологов, акушерок, медицинских сестер, организаторов здравоохранения, а также преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней государственной аккредитации.

 

 

УДК 617-089-036.5:614.48 (083)
БКК 52.81

Салманов А.Г. Стерилізація виробів медичного призначення: Монографія / А.Г. Салманов, Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський – Х. НТМТ. – 2013. – 411 с. ISBN 978-617-578-114-2

 

 

У книзі висвітлено основні питання стерилізації виробів медичного призначення. Детально описано методи дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації. Аналізуються ефективність застосування сучасного стерилізуючого обладнання та мийно-дезінфекційних машин, методи та режими, а також контроль стерилізації виробів медичного призначення. Особлива увага приділена питанням щодо стерилізації, стосовно яких інформація у вітчизняній літературі є обмеженою або взагалі відсутня, які потребують додаткових досліджень.

На підставі аналізу даних власних досліджень, наукові літератури, міжнародних стандартів (ISO) та стандартів Європейського союзу (EN), автори пропонують пріоритетні шляхи раціональної організації проведення стерилізації виробів медичного призначення.

Дані рекомендації щодо раціональної організації роботи стерилізаційних відділень закладів охорони здоров’я, вимоги до обладнання, приміщень, режимів та методів стерилізації, індикаторів контролю, сучасних пакувальних матеріалів, управління ризиками на етапах стерилізації, а також до медичного персоналу. Окремо висвітлені вимоги щодо стерилізації стоматологічного інструментарію, ендоскопічного обладнання, наркозно-дихальної апаратури, валідації процесу стерилізації, індикаторів контролю якості стерилізації та класифікування виробів медичного призначення.

Книга містить важливу наукову та практичну інформацію і представлятиме інтерес для науковців, викладачів з епідеміології, епідеміологів, спеціалістів з інфекційного контролю, організаторів закладів охорони здоров’я, медичних сестер, студентів середніх та вищих медичних закладів І- ІV рівнів акредитації. Книга буде корисним також для організацій, які займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням стерилізаційних відділень та їх обладнанням, устаткуванням, а також інспектуванням технологічного процесу стерилізації.

 

 

УДК 617-089-06+614.21:616.9-022.369+619.4
ББК 55.1

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Управление рисками в хирургии: Монографія / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – Х. : НТМТ. – 2014. – 724 с. ISBN 978-966-8311-65-9.

 

 

В книге рассматриваются подходы к формированию основных принципов системы риск-менеджмента для внедрения в работу лечебно-профилактических учреждений. Авторами, на основании собственных исследований и анализа данных научной литературы, показано состояние проблемы безопасности пациентов, связанные оказанием медицинских услуг и возможные пути их решения. Проводится анализ действующей системы управления рисками в развитых странах мира, предлагается модель организационно-функциональной структуры системы управления рисками в лечебно-профилактических учреждениях. Кроме того, предлагается унифицированные методики для оценки рисков и системы риск-менеджмента, которые могут быть использованы в любых медицинских учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения.

Книга содержит важную научно-практическую информацию по управлению рисками в области здравоохранения и может представлять интерес для юристов, организаторов и менеджеров здравоохранения, врачей разных специальностей, фармацевтов, эпидемиологов, а также преподавателей, студентов высших медицинских учебных заведений І-ІV уровней государственной аккредитации.

 

 

УДК 616-036.22+362.22.008:613+579.84-615.0158+615.28
ББК 55.1

 

А.Г.О. Салманов. Хірургічні інфекції: Монографія / А.Г.О. Салманов – К.:Кондор. – 2011. – 374 с. ISBN 978-966-351-398-0.

 

У книзі подані сучасні дані  про епідеміологічні особливості хірургічних гнійно-запальних інфекцій в умовах поширення у закладах охорони здоров’я  мікроорганізмів, резистентних до дії протимікробних препаратів. Розглядається проблеми еволюції епідемічного процесу внутрішньолікарняних інфекцій в хірургічних стаціонарах та його рушійні сили.

На підставі аналізу сучасної епідемічної ситуації з внутрішньолікарняних інфекцій, поширення у хірургічних стаціонарах антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних інфекцій автор пропонує пріоритетні шляхи розвитку і удосконалення інформаційної, аналітично-діагностичної та організаційно-виконавчої підсистем епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями.

Монографія містить важливу наукову та практичну інформацію і представлятиме інтерес для епідеміологів, бактеріологів, хірургів, клінічних фармакологів, інфекціоністів, організаторів закладів охорони здоров’я, студентів вищих медичних закладів ІІ – ІV рівня акредитації.

 

 

УДК 616.712 + 616.1 + 616.43/.45] – 089 (075.8)
ББК 54.5я7

Хирургия. Часть I. Учебник для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов (Модуль 2 «Торакальная, сердечно - сосудистая, эндокринная хирургия): / Авт. кол.: В.В. Бойко, В.Н. Лесовой, Л.И. Гончаренко и др.; под ред. проф. В.В. Бойко; чл.-корр. НАМНУ, проф. В.Н. Лесового – Харьков, «НТМТ», 2012. – 440 с. ISBN 978-617-578-116-6.

 

Авторский коллектив: В.В.Бойко, В.Н.Лесовой, Л.И.Гончаренко, И.А.Тарабан, И.А.Криворучко, Ю.И.Козин, П.Н.Замятин,  Ю.Б. Григоров,  С.В.Сушков, А.К.Толстанов, И.В.Иоффе, А.Г.Салманов, В.И.Щербаков, Н.Ф.Мижирицкая, Л.А.Пономарёв, А.В.Кузнецов, С.И.Макеев, В.В.Макаров, В.Г.Грома, Н.Н.Голобородько, Р.М.Смачило, Д.Г.Доценко, К.Н.Смоляник, А.Н.Кудревич, А.В.Токарев, Д.В. Минухин, Д.А.Евтушенко,  Ю.В.Авдосьев, С.Ю.Басилайшвили

Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины как учебник для студентов медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации

Гриф утвержден Министерством здравоохранения Украины (протокол №2 от 26.10.2011 г. заседания научно-методической Комиссии по медицине Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины), письмо № 08.01-47/2063 от 01.11.2011 г.

В связи с переходом преподавания в вузах Украины на принципах кредитно-модульной системы обучения ESTS начиная с IV курса студенты медицинских вузов изучают хирургию по новой типовой учебной программе «Хирургия», включающей 5 Модулей.

Согласно новой программе студенты  V курсов изучают хирургию по тематике Модуля 2 «Торакальная, сердечно – сосудистая, эндокринная хирургия».

Учебник объединяет учебно-методические материалы кафедры, разработанные для аудиторного изучения 7 тем на практических занятиях и для самостоятельного внеаудиторного изучения по 5 темам согласно тематическим планам дисциплины “Хирургия” по тематике Модуля 2.

Каждая тема, изложенная в учебнике, содержит разделы, соответствующие профессионально-ориентиро-ванным заданиям врачебной деятельности, утвержденным отраслевыми стандартами высшего образования – «Образовательно-профессиональной программой» и «Образовательно-квалификационной характеристикой» (Киев, 2003 г.), дополненым и обновленным в 2010 году.

Подготовленный преподавательским коллективом кафедры хирургии № 1 ХНМУ учебник предназначен обеспечивать студентов необходимыми учебно-методическими материалами комплексно по всем темам практических занятий и по самостоятельной внеаудиторной работе, что будет способствовать улучшению подготовки будущих врачей по хирургии соответственно требованиям общегосударственного отраслевого стандарта высшего образования.

 

 

УДК 617-089-036.5:614.48 (083)
УДК 621.3.049.77
ББК 52.81

Салманов А.Г.Чистые помещения в лечебно-профилактических учреждениях / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов.– Х.: НТМТ. – 2013. – 432 с. ISBN 978-617-578-096-1.

 

В книге изложены значение воздушной среды в передаче возбудителей внутрибольничных инфекций среди хирургических больных, возникновения гнойно-воспалительных заболеваний, источники загрязнений и методы зашиты от инфекций, основные понятия технология чистых помещений и их классификации, дан подробный обзор стандартов и источников информации по чистым помещениям. Рассматриваются вопросы, касающиеся проектирования чистых помещений, конструкционных и отделочных материалов, одежды, приборов контроля, фильтрации воздуха, а также эксплуатации, правил поведения медицинского персонала и уборки чистых помещений.

Книга содержит важную научную и практическую информацию для научных работников, эпидемиологов, специалистов по инфекционному контролю, организаторов здравоохранения, студентов высших медицинских учебных заведений I-IV уровней аккредитации. Книга будет полезна также для организаций, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и техническим переоборудованием лечебно-профилактических учреждений.

 

 

book1

УДК 617-089-06+614/21:616-022.369+619.4
ББК 55.1

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Основы инфекционного контроля /А.Г. Салманов, Э.А. Салманов.—К.: Аграр Медиа Групп – 2015. – 658 с. ISBN 978-617-646-288-0

 

 

В книге рассматривается вопросы, связанные с обеспечением инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала во время оказания медицинских услуг, а также внедрением в медицинских учреждениях системы инфекционного контроля. Даны рекомендации по профилактике внутрибольничных инфекций, показаны эпидемиологически безопасные стандарты и алгоритмы медицинской помощи, ухода за больными, которые основаны на принципах доказательной медицины. Предлагается эффективная модель организационно-функциональной структуры системы инфекционного контроля, которая может быть внедрена в медицинских учреждениях, независимо от форм собственности и подчиненности субъекта хозяйственной деятельности.

Книга содержит важную научно-практическую информацию по организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе с ограниченными ресурсами. Книга предназначена для организаторов здравоохранения, специалистов инфекционного контроля, госпитальных эпидемиологов, врачей разных специальностей, микробиологов, клинических фармакологов, акушерок, медицинских сестер, а также преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней государственной аккредитации.

 

 

book_tom1

УДК 616-036.22+362.22.008:613+579.84-615.0158+615.28
ББК 51.9я44
С 16

Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2006-2009 рр.). Том 1 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 404 с.
ISBN 978-617-646-303-0

В книге представлены научные статьи автора, посвященные эпидемиологии и профилактики внутрибольничных инфекций, а также организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, которые являются результатами собственных исследований, основанных на принципах  доказательной медицины. Рассматриваются проблемы появления и распространения в хирургических стационарах резистентных к действию антимикробных препаратов микроорганизмов – возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний.

Предлагается разработка и реализация новых принципов рационального использования противомикробных препаратов с целью повышения эффективности борьбы с послеоперационными инфекциями. Особое внимание уделено тем вопросам, по которым информация в научной литературе вообще отсутствует или мало описаны и требуют дополнительных исследований.

На основании анализа данных собственных исследований и научной литературы с учетом эпидемической ситуации в мире и в Украине по распространенности внутрибольничных инфекций, а также антибиотикорезистентности их основных возбудителей, предлагаются приоритетные пути борьбы с послеоперационными гнойно-воспалительными инфекциями.

Книга содержит важную научно-практическую информацию и может представлять интерес для врачей различных клинических дисциплин, госпитальных эпидемиологов, специалистов по инфекционному контролю, бактериологов, фармакологов, организаторов учреждений здравоохранения, а также преподавателей и студентов высших медицинских заведений I-IV уровня аккредитации.

 

 

book_tom2

УДК 616-036.22+362.22.008:613+579.84-615.0158+615.28
ББК 51.9я44
С 16

Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2009-2010 рр.). Том 2 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 408 с.
ISBN 978-617-646-304-7

В книге представлены научные статьи автора, посвященные эпидемиологии и профилактики внутрибольничных инфекций, а также организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, которые являются результатами собственных исследований, основанных на принципах  доказательной медицины. Рассматриваются проблемы появления и распространения в хирургических стационарах резистентных к действию антимикробных препаратов микроорганизмов – возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний.

Предлагается разработка и реализация новых принципов рационального использования противомикробных препаратов с целью повышения эффективности борьбы с послеоперационными инфекциями. Особое внимание уделено тем вопросам, по которым информация в научной литературе вообще отсутствует или мало описаны и требуют дополнительных исследований.

На основании анализа данных собственных исследований и научной литературы с учетом эпидемической ситуации в мире и в Украине по распространенности внутрибольничных инфекций, а также антибиотикорезистентности их основных возбудителей, предлагаются приоритетные пути борьбы с послеоперационными гнойно-воспалительными инфекциями.

Книга содержит важную научно-практическую информацию и может представлять интерес для врачей различных клинических дисциплин, госпитальных эпидемиологов, специалистов по инфекционному контролю, бактериологов, фармакологов, организаторов учреждений здравоохранения, а также преподавателей и студентов высших медицинских заведений I-IV уровня аккредитации.

 

book_tom3

УДК 616-036.22+362.22.008:613+579.84-615.0158+615.28
ББК 51.9я44
С 16

Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2010-2012 рр.). Том 3 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 404 с.
ISBN 978-617-646-305-4

В книге представлены научные статьи автора, посвященные эпидемиологии и профилактики внутрибольничных инфекций, а также организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, которые являются результатами собственных исследований, основанных на принципах  доказательной медицины. Рассматриваются проблемы появления и распространения в хирургических стационарах резистентных к действию антимикробных препаратов микроорганизмов – возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний.

Предлагается разработка и реализация новых принципов рационального использования противомикробных препаратов с целью повышения эффективности борьбы с послеоперационными инфекциями. Особое внимание уделено тем вопросам, по которым информация в научной литературе вообще отсутствует или мало описаны и требуют дополнительных исследований.

На основании анализа данных собственных исследований и научной литературы с учетом эпидемической ситуации в мире и в Украине по распространенности внутрибольничных инфекций, а также антибиотикорезистентности их основных возбудителей, предлагаются приоритетные пути борьбы с послеоперационными гнойно-воспалительными инфекциями.

Книга содержит важную научно-практическую информацию и может представлять интерес для врачей различных клинических дисциплин, госпитальных эпидемиологов, специалистов по инфекционному контролю, бактериологов, фармакологов, организаторов учреждений здравоохранения, а также преподавателей и студентов высших медицинских заведений I-IV уровня аккредитации.

 

book_tom4

УДК 616-036.22+362.22.008:613+579.84-615.0158+615.28
ББК 51.9я44
С 16

Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2012-2014 рр.). Том 4 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 408 с.
ISBN 978-617-646-306-1

В книге представлены научные статьи автора, посвященные эпидемиологии и профилактики внутрибольничных инфекций, а также организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, которые являются результатами собственных исследований, основанных на принципах  доказательной медицины. Рассматриваются проблемы появления и распространения в хирургических стационарах резистентных к действию антимикробных препаратов микроорганизмов – возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний.

Предлагается разработка и реализация новых принципов рационального использования противомикробных препаратов с целью повышения эффективности борьбы с послеоперационными инфекциями. Особое внимание уделено тем вопросам, по которым информация в научной литературе вообще отсутствует или мало описаны и требуют дополнительных исследований.

На основании анализа данных собственных исследований и научной литературы с учетом эпидемической ситуации в мире и в Украине по распространенности внутрибольничных инфекций, а также антибиотикорезистентности их основных возбудителей, предлагаются приоритетные пути борьбы с послеоперационными гнойно-воспалительными инфекциями.

Книга содержит важную научно-практическую информацию и может представлять интерес для врачей различных клинических дисциплин, госпитальных эпидемиологов, специалистов по инфекционному контролю, бактериологов, фармакологов, организаторов учреждений здравоохранения, а также преподавателей и студентов высших медицинских заведений I-IV уровня аккредитации.

 

5_tom

УДК 616-036.22+362.22.008:613+579.84-615.0158+615.28
ББК 51.9я44
С 16

Cалманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2014-2015 рр.). Том 5 / А.Г. Салманов.– Х.: ФОП Панов А.М. – 2015. – 404 с.
ISBN 978-617-7293-09-4

В книге представлены научные статьи автора, посвященные эпидемиологии и профилактики внутрибольничных инфекций, а также организации системы инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, которые являются результатами собственных исследований, основанных на принципах  доказательной медицины. Рассматриваются проблемы появления и распространения в хирургических стационарах резистентных к действию антимикробных препаратов микроорганизмов – возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний.

Предлагается разработка и реализация новых принципов рационального использования противомикробных препаратов с целью повышения эффективности борьбы с послеоперационными инфекциями. Особое внимание уделено тем вопросам, по которым информация в научной литературе вообще отсутствует или мало описаны и требуют дополнительных исследований.

На основании анализа данных собственных исследований и научной литературы с учетом эпидемической ситуации в мире и в Украине по распространенности внутрибольничных инфекций, а также антибиотикорезистентности их основных возбудителей, предлагаются приоритетные пути борьбы с послеоперационными гнойно-воспалительными инфекциями.

Книга содержит важную научно-практическую информацию и может представлять интерес для врачей различных клинических дисциплин, госпитальных эпидемиологов, специалистов по инфекционному контролю, бактериологов, фармакологов, организаторов учреждений здравоохранения, а также преподавателей и студентов высших медицинских заведений I-IV уровня аккредитации.

 

УДК 617-089-036.5:614.48(083): 615.478.73:006.354
БКК 52.81

Салманов А.Г., Вернер О.М. Стерилизация изделий медицинского назначения / А.Г. Салманов, О.М. Вернер. – Х.: ФОП Попов А.М. – 2015. – 412 с.
ISBN 978-617-729-310-0.

Книга является результатом анализа данных научной литературы, международных стандартов, действующей нормативной базы и законодательства Европейского Союза и собственных исследований авторов в области стерилизации изделий медицинского назначения. В книге описаны новые технологии и стандарты, а также рекомендации, направленные на улучшение качества стерилизации, которые основаны на принципах доказательной медицины, эффективность и безопасность которых подтверждена многочисленными исследованиями.

В книге изложены ключевые принципы и подходы, а также показаны пути решения задач, связанных с внедрением в систему здравоохранения международных стандартов (ISO, EN) и высоких технологий по стерилизации.

Книга содержит важную научно-практическую информацию и предназначена для лиц, которые принимают участие в процессе стерилизации изделий медицинского назначения, техников-операторов и других работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных эпидемиологов, дезинфекционистов, а также преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней государственной аккредитации.

 

19_AMP_VOZ

УДК 616-036.22.001.893:616.98/.616-089+615.015.8

Салманов А.Г. Антимікробна резистентність та інфекції, асоційовані з медичною допомогою в Україні. Епідеміологічний звіт мультіцентрового дослідження (2010-2014 рр.). / Монографія / А.Г. Салманов .– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 452 с. 
ISBN 978-617-646-325-2

У книзі представлено епідеміологічній звіт мультіцентрового дослідження стану щодо  інфекцій,  пов’язаних  з  наданням  медичної  допомоги  та  резистентності  до антимікробних  препаратів  основних  збудників  цих  інфекцій  в  Україні  за  2010-2014 рр.  Розглядається  динаміка  змін  показників  захворюваності  та антибіотикорезистентності основних патогенів післяопераційних інфекцій.

На  підставі  епідеміологічного  аналізу  та  оцінки  епідемічної  ситуації  в  Україні виявлено  недоліки  існуючої  системи  епідеміологічного  нагляду  та  розроблено стратегії / принципи, спрямовані на профілактику післяопераційних гнійно-запальних інфекцій  та  стримування  появи  і  поширення  резистентності  до  протимікробних препаратів збудників цих захворювань у хірургічних стаціонарах України.

Пропонується  впровадження  в  лікарнях  системи  інфекційного  контролю,  що сприятиме  профілактиці  інфекцій,  пов’язаних  з  медичною  допомогою  та  зниженню показників  антибіотикорезистентності  патогенів  цих  захворювань  внаслідок обґрунтованого використання антимікробних препаратів.

Показано,  що  раціональне  використання  антимікробних  препаратів  передбачає ведення  у  стаціонарах  формулярів,  заснованих  на  локальних  даних.  Особлива  увага приділена  питанням,  стосовно  яких  інформація  у  вітчизняній  науковій  літературі  є обмеженою, або взагалі відсутня, які потребують додаткових досліджень.

Книга  містить  важливу  наукову  та  практичну  інформацію  і  представлятиме інтерес для госпітальних епідеміологів, хірургів, лікарів-анестезіологів, бактеріологів, інфекціоністів,  лікарів  інших  спеціальностей,  організаторів  закладів  охорони здоров’я, студентів вищих медичних навчальних закладів.

 

InfContAMP

УДК 617-089-06+614.21:616.9-022.369+619.4
ББК 55.1

Салманов А.Г., Салманов Є.А. Инфекционный контроль и антимикробная резистентность. Учебное пособие / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. .– К.: Аграр Медіа Груп – 2016. – 640 с.
ISBN 978-617-646-349-8

В книге представлены вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных  с  оказанием  медицинской  помощи  (ИСМП)  и  инфекционного контроля. Представлены материалы по разработке и внедрения в медицинских учреждениях  программ  для  системы  инфекционного  контроля.  Детально описано  меры  по  профилактике  ИСМП.  В  доступной  форме показаны рекомендации по  рациональному  использованию  антимикробных  препаратов, алгоритмы оказания безопасной  медицинской  помощи и ухода  за  больными, которые основаны на принципах доказательной медицины.

Предлагается  в  качестве  учебного  пособия  для  практических  занятий слушателей курсов тематического совершенствования по профилактике ИСМП и  инфекционному  контролю  в  системе  последипломного  образования.  Она будет  полезной  также  для  специалистов  по  инфекционному  контролю, организаторов  здравоохранения,  врачей  разных  специальностей, микробиологов,  клинических  фармакологов,  акушерок,  медицинских  сестер, преподавателей,  студентов  учебных  заведений  медицинского  профиля  I-IV уровней аккредитации.

 

робочая версия

УДК 617-089-036.5:614.48(083):615.478.73:006.354
ББК 52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 1 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 384 с.
ISBN 978-176-646-362-7.

Книга  содержит  международные  стандарты  по  стерилизации  и дезинфекции  изделий  медицинского  назначения.  Представлены  также ключевые принципы и подходы международных стандартов(ISO, EN, CDC) и высоких  технологий  по  стерилизации  и  дезинфекции,  которые  могут  быть использованы  при  разработке  новых  нормативно-правовых  актов  по  данной сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  лиц,  которые  принимают  участие  в  организации технологического  процесса  стерилизации  и  дезинфекции  изделий медицинского  назначения,  техников-операторов  и  других  работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных  эпидемиологов,  дезинфекционистов.  Она  также  может  быть полезным для преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

робочая версия

УДК 617-089-036.5:614.48(083):615.478.73:006.354
ББК 52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 2 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 360 с.
ISBN 978-176-646-362-7.

Книга  содержит  международные  стандарты  по  стерилизации  и дезинфекции  изделий  медицинского  назначения.  Представлены  также ключевые принципы и подходы международных стандартов(ISO, EN, CDC) и высоких  технологий  по  стерилизации  и  дезинфекции,  которые  могут  быть использованы  при  разработке  новых  нормативно-правовых  актов  по  данной сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  лиц,  которые  принимают  участие  в  организации технологического  процесса  стерилизации  и  дезинфекции  изделий медицинского  назначения,  техников-операторов  и  других  работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных  эпидемиологов,  дезинфекционистов.  Она  также  может  быть полезным для преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК 617-089-036.5:614.48(083):615.478.73:006.354
ББК 52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 3 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 360 с.
ISBN 978-176-646-362-7.

Книга  содержит  международные  стандарты  по  стерилизации  и
дезинфекции  изделий  медицинского  назначения.  Представлены  также ключевые принципы и подходы международных стандартов(ISO, EN, CDC) и высоких  технологий  по  стерилизации  и  дезинфекции,  которые  могут  быть использованы  при  разработке  новых  нормативно-правовых  актов  по  данной сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  лиц,  которые  принимают  участие  в  организации технологического  процесса  стерилизации  и  дезинфекции  изделий медицинского  назначения,  техников-операторов  и  других  работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных  эпидемиологов,  дезинфекционистов.  Она  также  может  быть полезным для преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК 617-089-036.5:614.48(083):615.478.73:006.354
ББК 52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 4 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 352 с.
ISBN 978-176-646-362-7.

Книга  содержит  международные  стандарты  по  стерилизации  и дезинфекции  изделий  медицинского  назначения.  Представлены  также
ключевые принципы и подходы международных стандартов(ISO, EN, CDC) и высоких  технологий  по  стерилизации  и  дезинфекции,  которые  могут  быть использованы  при  разработке  новых  нормативно-правовых  актов  по  данной сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  лиц,  которые  принимают  участие  в  организации технологического  процесса  стерилизации  и  дезинфекции  изделий медицинского  назначения,  техников-операторов  и  других  работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных  эпидемиологов,  дезинфекционистов.  Она  также  может  быть полезным для преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК 617-089-036.5:614.48(083):615.478.73:006.354
ББК 52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 5 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 332 с.
ISBN 978-176-646-362-7.

Книга  содержит  международные  стандарты  по  стерилизации  и дезинфекции  изделий  медицинского  назначения.  Представлены  также ключевые принципы и подходы международных стандартов(ISO, EN, CDC) и высоких  технологий  по  стерилизации  и  дезинфекции,  которые  могут  быть использованы  при  разработке  новых  нормативно-правовых  актов  по  данной сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  лиц,  которые  принимают  участие  в  организации технологического  процесса  стерилизации  и  дезинфекции  изделий медицинского  назначения,  техников-операторов  и  других  работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных  эпидемиологов,  дезинфекционистов.  Она  также  может  быть полезным для преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК 617-089-036.5:614.48(083):615.478.73:006.354
ББК52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 6 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 388 с.
ISBN 978-176-646-362-7.

Книга  содержит  международные  стандарты  по  стерилизации  и дезинфекции  изделий  медицинского  назначения.  Представлены  также ключевые принципы и подходы международных стандартов(ISO, EN, CDC) и высоких  технологий  по  стерилизации  и  дезинфекции,  которые  могут  быть использованы  при  разработке  новых  нормативно-правовых  актов  по  данной
сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  лиц,  которые  принимают  участие  в  организации технологического  процесса  стерилизации  и  дезинфекции  изделий медицинского  назначения,  техников-операторов  и  других  работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных  эпидемиологов,  дезинфекционистов.  Она  также  может  быть полезным для преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК 616-036.22+616.94:617.55

Салманов А.Г. Профілактика інфекцій в області хірургічного втручання: Монографія / А.Г. Салманов.– К.: АграрМедіаГруп – 2016. – 400 с.
ISBN 978-617-646-360-3

Книга присвячена епідеміології  та  профілактики  інфекцій в  області хірургічного втручання,  а  також  організації ефективної системи інфекційного контролю  у  закладах  охорони  здоров’я хірургічного  профілю, засновані  на результатах  власних  досліджень,  наукової  літератури  та  принципах  доказової медицини. Розглядається проблеми епідеміологічного нагляду за інфекціями в області хірургічного втручання та шляхи їх вирішення.

Книга  містить  важливу  науково-практичну  інформацію  і  представлятиме інтерес  для  лікарів  різних  спеціальностей хірургічного профілю,  госпітальних епідеміологів,  спеціалістів  з  інфекційного  контролю,  бактеріологів, фармакологів,  організаторів  закладів  охорони  здоров’я, аспірантів,  студентів, науковців, а  також  викладачів  та  студентів  вищих  медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

 

 

робочая версия

УДК 61:311(075.8)
ББК 52.81

Салманов А.Г., Салманов Э.А. Статистика в госпитальной эпидемиологии:
Учебное пособие / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016. – 272 с.
ISBN 978-617- 646-359-7.

В  настоящем  учебном пособии  представлены  основы  статистического  анализа  в госпитальной эпидемиологии, в том числе методы сбора, обработки и анализа статистической  информации,  являющиеся  базовыми  при  изучении  проблем инфекций, связанных  с  оказанием медицинской  помощи пациентам в системе общественного  здоровья  и  здравоохранения,  а  также  при  организации  и проведении  научно-практических  исследований  и  принятии  управленческих решений. Детально описано методы и этапы статистических исследований.

В  пособии  представлены  тесты  для  контроля  уровня  знаний,  которые охватывают  практически  все  темы  предложенного  курса  «Статистика  в госпитальной  эпидемиологии»  и  позволяют  контролировать  полученные  на практических занятиях и самостоятельно знания студентов.

Предлагается  в  качестве  учебного  пособия  для  практических  занятий слушателей  курсов  тематического  усовершенствования  в  системе последипломного медицинского образования. Книга будет также полезным для организаторов  и  исполнителей  научно-практических  исследований, госпитальных эпидемиологов, специалистов инфекционного контроля, врачей-клиницистов  разного  профиля,  преподавателей,  студентов  средних  и  высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК617-089-06+614.21:616.9-022.369+619.4
ББК55.1

Салманов А.Г. Определение  терминов в госпитальной эпидемиологии: Справочник/ А.Г. Салманов –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.–268 с.
ISBN 978-617-646-358-0.

 

Книга  является  результатом  собственных  исследований  автора,  анализа данных  международных  стандартов,  действующей  нормативной  базы  и законодательства Европейского Союза, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения,  научной  литературы,  которые  основаны  на  принципах доказательной  медицины.  Представлены  термины  и  определения, используемые  в  госпитальной  эпидемиологии.  Представлены  также  ключевые принципы  и  подходы  к  терминологии  международных  стандартов  (ISO,  EN, CDC)  и  высоких  медицинских  (лечебно-диагностических)  технологий, статистических  методов  анализа/исследований,  которые  могут  быть использованы  при  оценке  качества  медицинских  услуг  и  разработке  новых нормативно-правовых актов по данной сфере.

Книга  содержит  важную  научно-практическую  информацию  и предназначена  для  организаторов  здравоохранения,  специалистов инфекционного  контроля,  клиницистов,  госпитальных  эпидемиологов, дезинфекционистов, фармакологов, а также преподавателей, студентов средних и  высших  учебных  заведений  медицинского  профиля  I-IV  уровней аккредитации.

 

 

робочая версия

УДК 616-036.22+616.94:617.55

Салманов А.Г. Стратегічний план дій України з профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та антимікробної резистентності: Монографія / А.Г. Салманов –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.– 380 с.
ISBN 978-617-646-377-1.

У  книзі  представлено  розроблений  автором  Стратегічний  план  дій  України  з профілактиці  інфекцій,  пов’язаних  з  наданням  медичної  допомоги  та  антимікробної резистентності,  який  визначає  ціль,  принципи,  основні  напрямки  удосконалення національної  системи  профілактики  інфекцій,  пов’язаних  з  наданням  медичної допомоги,  стримування  появи  та  поширення  мікроорганізмів,  стійких  до  дії протимікробних  препаратів,  механізми  забезпечення  її  функціонування,  а  також очікуваний соціально-економічний ефект.

Запропоновані  у  Стратегічному  плані  заходи  засновані  на  результатах  власних досліджень автора, наукової літератури та принципах доказової медицини, відповідає рекомендаціям  ВООЗ  і  директивам  Європейського  Союзу.  Пропонується  ряд основних стратегічних дій щодо профілактики та боротьби з виникненням стійкості до  антибіотиків.  У  їх  числі  сприяння  координації  зусиль  України  щодо  реалізації національного  стратегічного  плану  дій,  розробці  регламентаційних  функцій  і принципів,  сприяння  раціональному  використанню  антибіотиків  в  різних  галузях господарської діяльності, зміцнення системи епідемічного нагляду щодо моніторингу використання  антибіотиків  і  вивчення  резистентних  мікроорганізмів,  підвищення обізнаності щодо раціонального використання антибіотиків а також про те, що появи на ринку нових антибіотиків скорим часом очікувати не доводиться.

Книга  призначена  для  менеджерів/організаторів охорони здоров’я,  ветеринарної медицини,  харчової  промисловості,  сільського  господарства  і  лікарів  різних спеціальностей,  госпітальних/клінічних  епідеміологів,  спеціалістів  з  інфекційного контролю, мікробіологів та клінічних фармакологів.

 

 

робочая версия

УДК 616.31-022.7-084-039.57:362.121:614.48 (071)
ББК:56.6:51.9я73

Салманов А.Г., Савичук Н.О., Вернер О.М. Стандарти інфекційного контролю в стоматології: Навчальний посібник / А.Г. Салманов, Н.О. Савичук, О.М. Вернер  –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.– 424 с.
ISBN 978-617-646-384-9.

У книзі представлені рекомендації щодо боротьби з інфекцією в медичних закладах  стоматологічного  профілю,  зокрема:  освіта  і  захист  персоналу, запобігання  передачі  з  кров’ю  патогенних  мікроорганізмів,  гігієна  рук, використання  засобів  індивідуального  захисту,  дезінфекція  та  стерилізація медичних  виробів,  дезінфекція  предметів  догляду  за  хворими  та  об’єктів навколишнього  середовища,  особливості  маркування  (наприклад, стоматологічні  наконечники  та  інші  пристрої,  радіологічне  обладнання, обладнання стоматологічної лабораторії).

Запропоновані рекомендації розроблені на основі міжнародних стандартів (ISO,  EN),  рекомендацій  ВООЗ,  центрів  контролю  за  захворюваннями  (CDC) США,  Європейського  центру  за  захворюваннями  (ECDC),  Всеукраїнської асоціації  інфекційного  контролю  і  антимікробної  резистентності  та міжнародних  професійних  організацій,  даних  власних  досліджень  авторів  та сучасної наукової літератури, заснованих на принципах доказової медицини.

Книга  призначена для  лікарів-стоматологів  та інших  працівників закладів охорони  здоров’я  стоматологічного  профілю,  студентів  стоматологічних факультетів  медичних  університетів,  слухачів закладів післядипломної  освіти, науково-педагогічних  працівників  ВУЗів,  менеджерів/організаторів  охорони здоров’я, мікробіологів,  госпітальних/клінічних  епідеміологів та спеціалістів з інфекційного контролю.