Правила для авторів

Правила для авторів складені відповідно до «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали», сформульованими Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.

Журнал є форумом для обміну досвідом у таких областях, як хірургія, кардіохірургія, травматологія-ортопедія, нейрохірургія, онкологія, урологія, анестезіологія-реаніматологія, офтальмологія, оториноларингологія, стоматологія, трансфузіологія. До публікації приймаються повнорозмірні оригінальні статті, огляди, лекції, короткі повідомлення, рекомендації практичним лікарям, опис випадків з практики, інформація про наукових форумах.

Направлення до редакції раніше опублікованих або прийнятих до друку в інших виданнях робіт не допускається.

Підготовка рукопису

Рукопис статті представляється російською мовою (для іноземних авторів можливий виклад матеріалу англійською мовою). Обсяг повнорозмірної оригінальної статті повинен становити не менше 0,35 авторського аркуша (14000 друкованих знаків, включаючи пропуски між словами, знаки, цифри та інші), що відповідає 8-и сторінкам тексту, надрукованого через 2 інтервали між рядками. Короткі повідомлення – 3 сторінки, огляд літератури – 15 сторінок.

Рукопис статті повинен  включати наступні елементи: титульний аркуш; анотацію (резюме); прізвище та ініціали автора (авторів), назва; введення; основну частину, висновки (висновок); список використаної літератури. В основній частині повнорозмірної оригінальної статті повинні бути виділені розділи: «Матеріал і методи», «Результати» «Обговорення». Структура основної частини інших видів статей визначається авторами. Рекомендується в об’ємних роботах використовувати підзаголовки для того, щоб виділити зміст окремих частин.

Титульна сторінка повинна містити: повну назву статті; скорочений варіант назви статті (не більше 40-45 знаків); ключові слова (не більше 6), офіційну назву установ, в яких виконувалася робота; відомості про авторів; інформацію про джерело підтримки у вигляді грантів, обладнання, лікарські препарати; декларацію про відсутність конфліктів інтересів; відомості про кількість сторінок, малюнків і таблиць; адресу для кореспонденції.

Назва статті повинна бути максимально стислою, інформативно і точно визначати зміст статті. Ключові слова для складання показника наводяться у відповідності зі списком Medical Subject Heading (Медичні предметні рубрики), прийняті в Index Medicus. У відомостях для авторів зазначаються прізвища, імена, по батькові авторів, вчені ступені і звання, посади, місце роботи (назва установи, кафедри, відділу). В адресі для кореспонденції наводяться робочий поштовий індекс і адреса, місце роботи, телефони, електронна адреса того автора, з ким слід вести редакційну переписку. Адреса для кореспонденції публікується разом зі статтею.

Структурована анотація (резюме) оригінальної наукової статті, що включає розділи «Мета», «Матеріал і методи», «Результати», «Висновок», російською та англійською мовами (230-250 слів) повинна врозумило викладати зміст статті і бути придатною для опублікування окремо від статті, містити ключові слова, що дозволяють індексувати дану статтю. Анотації інших видів статей (короткі повідомлення, огляди, випадки з практики) НЕ структуруються, обсяг їх повинен становити не менше 150 слів. В анотації англійською мовою обов’язково вказуються прізвища та ініціали авторів англійською мовою. Анотації статей, ключові слова українською, російською та англійською мовами, інформація про авторів, а також пристатейні бібліографічні списки розміщуються на сайті журналу і відсилаються редакцією в електронні інформаційні бази для індексації.

У розділі «Вступ» оригінальної статті повинен бути дано короткий огляд літератури з даної проблеми, вказані не вирішені раніше питання, сформульована і обґрунтована мета роботи і, якщо необхідно, вказана її зв’язок із важливими науковими та практичними напрямками. Аналіз джерел, використаних при підготовці наукової статті, повинен свідчити про знання автором (авторами) статті наукових досягнень у відповідній галузі. Обов’язковими є посилання на роботи інших авторів. При цьому повинні бути присутніми посилання на публікації останніх років, включаючи закордонні публікації в даній області.

Розділ «Матеріал і методи» повинен містити детальну характеристику об’єктів досліджень, опис використаних методів, обладнання, діагностичних і лікувальних технологій. На методики досліджень повинні бути представлені посилання. У клінічних дослідженнях, в яких діагностичні або лікувальні методи не відповідають стандартним процедурам, має бути наведена інформація про схвалення комітетом з етики установи, в якій виконувалася робота, і про їх відповідність Гельсінської декларації 1975р. Забороняється в статтях розміщувати інформацію, що дозволяє ідентифікувати особу пацієнта (згадувати прізвище та ініціали пацієнтів, реєстраційний номер картки). Надані для публікації фотографії також не повинні дозволяти встановити особу пацієнта. Автори повинні інформувати пацієнтів (батьків, опікунів) про можливу публікацію матеріалів, що висвітлюють особливості його / її захворювання і застосованих методів діагностики і лікування, про гарантії забезпечення конфіденційності при розміщенні їх в друкованих та електронних виданнях, а також про те, що вони після публікації будуть доступні в мережі Інтернет. При направленні статті в редакцію автори зобов’язані надати письмову інформовану згоду пацієнта на поширення інформації і повідомити про це в статті. При описі експериментів на тваринах автори зобов’язані розміщувати в статті інформацію про відповідність змісту і використання лабораторних тварин при проведенні дослідження міжнародним, національним правилам або правилам з етичного поводження з тваринами установи, в якій виконувалася робота. Наприкінці розділу докладно описуються методи статистичного аналізу.

Розділ «Результати» повинен детально висвітлювати зміст досліджень і їх результати, які слід відображати, максимально використовуючи малюнки і таблиці. При необхідності розділ може розподілятися на підрозділи (з роз’яснювальними заголовками).

У розділі «Обговорення» отримані результати повинні бути обговорені з точки зору їх наукової новизни і зіставлені з відповідними відомими даними.

Висновки мають бути чітко сформульованими і в стислому вигляді відображати основні отримані результати із зазначенням їх новизни, переваг та можливостей застосування.

У статті слід застосовувати тільки загальноприйняті символи та скорочення. При необхідності їх використання абревіатуру в тексті необхідно розшифровувати при першій згадці (це відноситься також і до резюме). Скорочення в назві можна використовувати тільки в тих випадках, коли це абсолютно необхідно. Всі величини виражаються в одиницях Міжнародної Системи (СІ). Застосовуються тільки міжнародні непатентовані назви лікарських засобів.

Список використаної літератури оформляється відповідно до Vancouver style (Стиль Ванкувера). Назви журналів скорочуються відповідно до Index Medicus. Обов’язково наводяться ініціали та прізвища всіх авторів. Тільки при кількості авторів більше шести допускається вказувати [та ін.] після перерахування перших трьох авторів. Зразки бібліографічного опису літературних джерел представлені на сайті журналу. Список друкується як окремий розділ рукопису. Посилання нумеруються згідно з порядком цитування в тексті. Порядкові номери посилань повинні бути написані всередині квадратних дужок (наприклад: [1, 2]). В оригінальних статтях бажано цитувати не більше 15-и джерел, в оглядах літератури – не більше 50. У статті не допускаються посилання на автореферати дисертаційних робіт або самі дисертації, так як вони є рукописами. Посилання на тези і статті в малотиражних регіональних збірниках можна використовувати тільки при необхідності. Автори несуть повну відповідальність за точність і повноту всіх посилань, і точність цитування першоджерел. Редакція з метою максимального зниження неповноти або неточності інформації у наведених пристатейних списках літератури проводить в обов’язковому порядку перевірку всіх посилань.

При підготовці тексту статті на комп’ютері необхідно використовувати програми Microsoft Word або Word Perfect. Розміри полів: зверху – 2,5 см; знизу – 2,5 см; зліва – 2 см; праворуч – 2 см. Рукопис друкується через два інтервали з виділеними жирним заголовками і підзаголовками. Всі сторінки, починаючи з титульної, повинні бути послідовно пронумеровані.

Таблиці повинні бути надруковані на окремому аркуші паперу через два інтервали, мати назву і підрядкові примітки (якщо необхідно). Місце, де в тексті повинна бути поміщена таблиця, відзначається квадратом на лівому полі, в якому ставиться номер таблиці.

Ілюстрації, формули, рівняння і виноски, що зустрічаються в статті, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку цитування в тексті. На звороті кожної ілюстрації слід вказати «верх», номер малюнка, а також прізвище першого автора. Товщина ліній на малюнках повинна бути такою, щоб після зменшення вона склала 0,2 мм. Розміри малюнків не повинні перевищувати 24 × 40 см, однак необхідно пам’ятати, що для простих графіків кінцевий горизонтальний розмір становить 6-8 см. До кожного примірника статті слід докласти по одному примірнику ілюстрацій. Копії малюнків і фотографій для другого примірника статті повинні містити всі необхідні літерні та цифрові написи. У назвах таблиць та рисунків не повинно бути скорочень. Безпосередньо в таблицях (в заголовках рядків або стовпців) або в їх назві вказується, які статистичні показники наводяться. Підписи до рисунків друкуються через два інтервали на окремому аркуші паперу. Листи з підписами НЕ скріплюються з самими малюнками. Формат малюнка може бути TIFF, JPEG, CDR; дозвіл не менше 300 dpi. Діаграми виконані в додатку MS Excel, необхідно представляти в форматі .xls у вигляді малюнка, що дозволить провести їх до друкарську підготовку. Діаграми друкуються за допомогою монохромного друку, тому при їх оформленні переважно використовувати візерункову заливку об’єктів і різний характер ліній.

Стаття повинна бути ретельно відредагована і вивірена. Рукопис повинен містити візи усіх авторів. Це означає, що всі автори беруть на себе відповідальність за зміст публікації.

Відповідальність за правильність наведених даних несуть автори. У виняткових випадках, для оцінки достовірності результатів, редакція може запросити копії документів, що підтверджують надані матеріали.

Направлення рукопису

До редакції направляються два примірники рукопису. Текст статті та графічні файли ілюстрацій необхідно представити в електронному вигляді по електронній пошті або на CD-диску.

Статті приймаються редакцією за наявності направлення установи, візи керівника. Автори при поданні рукопису до редакції зобов’язані на титульному аркуші вказати відомості про наявність або відсутність конфлікту інтересів; інформувати редакцію про джерело підтримки дослідження у вигляді грантів, обладнання, лікарських препаратів; гарантувати в супровідному листі, що вони не отримували ніяких винагород ні в якій формі від фірм-виробників лікарських препаратів, медичного обладнання та матеріалів, у тому числі конкурентів, здатних вплинути на результати роботи. Автори повинні інформувати про наявність спонсора та його ролі у визначенні структури дослідження; в зборі, аналізі та інтерпретації даних; в описі дослідження; і в прийнятті рішення про подання тексту для публікації. У разі необхідності автори, за запитом редакції, зобов’язані представити додаткову інформацію, що дозволяє редакції оцінити вплив спонсорів на проведення дослідження. При направленні статей, в яких містяться результати дисертаційних досліджень, редакція обов’язково повинна бути інформована про це.

До рукопису прикладають супровідний лист (з підписом всіх авторів), який підтверджує, що рукопис раніше ніде не публікувався та в даний момент не знаходиться в редакції будь-якого іншого журналу, і,  що автори нададуть авторське право видавцеві у разі публікації прийнятих рукописів. У ньому також відображається  участь кожного учасника у написанні статті. Зразки супровідних документів представлені на сайті журналу. До статті обов’язково прикладають ксерокопії авторських свідоцтв, патентів, посвідчень на рацпропозицію. Супровідні документи можуть бути надіслані поштою або відскановані і переслані по електронній пошті. Рукописи, які не відповідають правилам, редакцією не приймаються, про що інформуються автори. Листування з авторами здійснюється тільки по електронній пошті.

Порядок рецензування та публікації

Рукописи статей рецензуються незалежними експертами. Спеціалісти, які здійснюють рецензування, призначаються редакційною колегією журналу. Редакція в обов’язковому порядку висилає рецензії авторам рукописів в електронному або письмовому вигляді без зазначення прізвища спеціаліста, який проводив рецензування. Автори мають право вказати в супровідному листі імена тих фахівців, кому, на їх думку, не слід направляти рукопис на рецензію у зв’язку з можливим, як правило, професійним, конфліктом інтересів. Дана інформація є суворо конфіденційною і приймається до уваги редакцією при організації рецензування. У разі відмови у публікації статті редакція направляє автору мотивовану відмову.

Редакція залишає за собою право скорочення публікованих матеріалів та адаптацію їх до рубрик журналу. Підготовлений до друку текст статті, з внесеними редакцією правками, направляється авторам для схвалення у форматі PDF по електронній пошті. Авторські правки і підтвердження має надійти до редакції протягом 5 днів. Після закінчення зазначеного терміну редакція буде вважати, що автори схвалили текст.

Статті публікуються в порядку надходження, з урахуванням строків доопрацювання рукописів авторами після рецензування. Наукові статті аспірантів останнього року навчання (включаючи статті, підготовлені ними у співавторстві), за умови їх повної відповідності вимогам, що пред’являються редакцією, публікуються позачергово.

Редакція не стягує плату за опублікування наукових статей, у тому числі і при позачергової публікації рукописів аспірантів, докторантів, здобувачів. Рекламні статті, а також статті, що фінансуються фірмами-виробниками та / або їх дистрибьюторами, до розгляду не приймаються.

Авторам відсилається електронна копія опублікованої статті у форматі PDF.

Авторські матеріали не обов’язково відображають точку зору редколегії.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З детальним викладом пунктів «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали», розробленими Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів, зокрема етичних питань, можна ознайомитися на сайті журналу, оригінальну версію (англійською мовою) можна подивитися на ресурсі www.ICMJE.org